Skola 

I stort sätt alla våra ungdomar på Denbro Söder och Denbro Ringsberg går i skolan på Växjö Fria Gymnasiums Introduktionsprogram - individuellt alternativ. 
Skola erbjuder en liten och trygg miljö. Här anpassas och skräddarsys undervisningen för varje enskild elev. Elevens starka sidor uppmuntras för att skapa intresse och positiv inlärning. Man jobbar med tydlighet och struktur i verksamheten. 

Lokalerna är anpassade för elevens specifika behov. Möjlighet till eget studierum finns, den det är även vanligt att man delar rum med en eller två studiekamrater.
På skolan finns tillgång till individanpassade pedagogiska hjälpmedel.
Lärartätheten är hög.

Personal på boende och skola arbetar tätt tillsammans med gemensamma mål utifrån det som arbetats fram i genomförandeplanen, detta för att skapa en helhet för eleven. 

För de yngre barnen, i Denbro Nöbbele, samverkar vi med både Växjö kommuns skolor samt vissa privata aktörer. Allt för att möta elevens behov på bästa sätt.

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

Denbro omsorg

Denbro utveckling