Visselblåsning 

DenBro AB har en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Denbrokoncernen. 

Läs igenom informationen om, när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.  
 

Varför har DenBro AB en visselblåsarfunktion? 

Enligt lag (2021:980) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, ska arbetsgivaren införa en rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden. 

Syftet med funktionen för visselblåsning är att du som medarbetare på DenBro anonymt ska kunna anmäla en chef i ledande ställning eller en nyckelperson som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen. 
 

När ska funktionen för visselblåsning användas? 

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelse från riktlinje och regler i tjänsten. 

Funktionen kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker inom såsom till exempel: 

 • Allvarliga tjänstefel 

 • Bedrägeri eller stölder 

 • Personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter 

 • Mutor och korruption 

 • Kränkande särbehandling och diskriminering 

 • Intressekonflikter eller jäv 
   

Vem kan anmäla? 

För att omfattas av lagens bestämmelser om visselblåsning krävs att du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i organisationen. Detta inkluderar bland annat följande grupper: 

 • Arbetstagare och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete inom organisationen 

 • Personer som söker eller fullgör praktik i organisationen 

 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under organisationens kontroll och ledning 

Även personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden hos organisationen, skyddas av lagens bestämmelser om visselblåsare. 
 

Vem kan anmälas? 

Personen som anmäls ska antingen ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom DenBrokoncernen, exempelvis vd, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. 

När det gäller platschefer generellt ska frågan hanteras i första hand av verksamhetschef.  
 

När ska funktionen inte användas? 

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig direkt till DenBros VD.
 

Hur hanteras anmälningarna? 

Visselblåsarens identitet skyddas genom sekretess, endast de personer som utreder ärendet får ta del av visselblåsarens identitet. När du skickar in en visselblåsning är det easyjuridik@gmail.com som tar emot den. Jurist, Per Henriksson, gör en initial bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Bedömningen skickas till styrelsen för DenBro omsorg som tar ställning till om ärendet ska utredas vidare eller om anmälan ska hanteras på annat sätt.  

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter hänvisas personen till avvikelsesystemet på hemsidan eller vidare till berörd chef för kännedom.  
 

Anmälan 

Alla inkomna anmälningar tas omhand av Easy juridik som hanterar och administrerar anmälningar som kommer in.  

Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot DenBro AB. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt. 
 

Anonymitet 

Anmälaren har möjlighet att lämna information och kommunicera med EasyJuridik anonymt. Det är dock möjligt att ange kontaktuppgifter vilket uppmuntras eftersom det i vissa fall är det inte möjligt att utreda ett ärende utan denna information. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.
 

Skydd för dig som visselblåsare 

Skyddet mot repressalier för personer som rapporterar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen är starkt och omfattar både ett skydd mot repressalier och i form av ansvarsfrihet. 

Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta visselblåsaren för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Du får heller inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. 

Medveten rapportering av falsk information omfattas inte av skyddet. 
 

Så här anmäler du

Klicka här på VISSELBLÅSNING eller om du vill vara anonym så använd formuläret till höger på sidan.
Följande uppgifter kan behöva finnas med i din rapport för att möjliggöra en utredning: 

 • Namn och kontaktuppgifter till dig som rapporterar (frivilligt) 

 • Vilken relation du har till organisationen 

 • En beskrivning av missförhållandet 

 • Uppgifter om vilka som är inblandade 

 • Eventuell tidpunkt och plats 

 • Eventuell tillgänglig dokumentation 

 • Information om du vidtagit åtgärder med anledning av missförhållandet. 

 

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

 • Visselblåsning formulär - anonymt

 • Vilken relation du har till organisationen. 

 • En beskrivning av missförhållandet.

   
 • Uppgifter om vilka som är inblandade.
   
 • Eventuell tidpunkt och plats. 

 • Eventuell tillgänglig dokumentation att bifoga.
   
 • Information om du vidtagit åtgärder med anledning av missförhållandet.

 • Övrig info.

 

Denbro omsorg

Denbro utveckling